تور پوکت 8 شب زمستان1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/16 ساعت حرکت: 19:55 سلام ایر
 • IKA
 • HKT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/16 ساعت حرکت: 14:05 سلام ایر
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,300,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری