تور آنتالیا(پرواز مستقیم) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/19 ساعت حرکت: 00:00 پگاسوس
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 00:00 پگاسوس
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  177,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری