تور باتومی 4 شب مهر 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/08 ساعت حرکت: 00:00 آسمان
 • IKA
 • BUS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/12 ساعت حرکت: 00:00 آسمان
 • BUS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری