تور استانبول 3شب تابستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/05/10 ساعت حرکت: 18:45 قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/10 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری