تور ایروان 4 شب ( پرواز فلای آرنا) تابستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/05/13 ساعت حرکت: 13:05 فلای آرنا
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/13 ساعت حرکت: 11:30 فلای آرنا
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,190,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری