تور ایروان 7شب مرداد 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/05/19 ساعت حرکت: 14:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/19 ساعت حرکت: 17:00 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 0
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری