تور ایروان 4 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 14:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/21 ساعت حرکت: 17:00 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری