تور پوکت 9شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 19:55 سلام ایر
 • IKA
 • HKT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/11 ساعت حرکت: 03:20 سلام ایر
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,700,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  160,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,700,000 تومان
توضیحات : 74100000
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  161,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  167,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  115,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  176,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  120,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  185,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  124,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,700,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری