تور پوکت 7شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/02 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • IKA
 • HKT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/10 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  43,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری