تور استانبول 3شب زمستان1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/22 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری