تور آنتالیا (پرواز مستقیم) مهر 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/06 ساعت حرکت: 00:00 کرندون
 • IKA
 • ASR
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/13 ساعت حرکت: 00:00 کرندون
 • ASR
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,185,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,185,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,445,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,445,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,475,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,355,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,665,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,325,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,915,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,455,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,205,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,385,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,215,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,825,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,215,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  149,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,415,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  170,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  125,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  211,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری