تور آنتالیا (پرواز مستقیم) زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/11 ساعت حرکت: 02:05 ماوی گوک
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 20:25 ماوی گوک
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,295,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,095,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,195,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,395,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,595,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,795,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,795,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,795,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,395,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,695,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,295,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,595,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,295,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,895,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,795,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,795,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,895,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,295,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,395,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,295,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,795,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,895,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,295,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,895,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,495,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,395,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,295,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,395,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,595,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,695,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,795,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,595,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,395,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,895,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,695,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,895,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,495,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,895,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,695,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,495,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری