تور استانبول 3شب تابستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/15 ساعت حرکت: 08:25 ایران ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/18 ساعت حرکت: 12:45 ایران ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,230,000 تومان