تور استانبول 4 شب پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/07 ساعت حرکت: 20:30 معراج
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/07 ساعت حرکت: 14:50 معراج
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,070,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,380,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری