تور بدروم 6شب مرداد1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/05/23 ساعت حرکت: 00:00 قشم ایر
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/23 ساعت حرکت: 00:00 قشم ایر
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری