تور دبی 4 شب فروردین 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/28 ساعت حرکت: 08:00 ایران تور
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/01 ساعت حرکت: 13:10 ایران تور
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری