تور دبی 5 شب فروردین 1401

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,950,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری