تور مسقط 4 شب نوروز 1402 از تهران

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/29 ساعت حرکت: 07:45 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/04 ساعت حرکت: 18:30 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری