تور آنتالیا بهار 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/10 ساعت حرکت: 01:00 معراج
 • IKA
 • DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/17 ساعت حرکت: 05:00 معراج
 • DLM
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری