تور دبی 4شب زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/20 ساعت حرکت: 18:00 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/23 ساعت حرکت: 12:00 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  283,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات : ترانسفر ندارد
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,410,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری