تور مسقط 7 شب نوروز 1402 از تهران

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/26 ساعت حرکت: 07:45 قشم ایر
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:20 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/04 ساعت حرکت: 18:30 قشم ایر
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:20 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  134,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری