تور تفلیس 4 شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/18 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/21 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,530,000 تومان