تور تفلیس 7 شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/22 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/29 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری