تور تفلیس 7 شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/14 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/21 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری