تور تفلیس 4 شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/11 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/15 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,030,000 تومان