تور مسقط 7 شب نوروز 1402 از تهران

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/04 ساعت حرکت: 07:45 قشم ایر
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:20 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/11 ساعت حرکت: 18:30 قشم ایر
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:20 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری