تور پوکت بهار 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/01 ساعت حرکت: 21:45 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/09 ساعت حرکت: 09:30 ماهان
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,280,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,760,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,820,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,870,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,640,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,780,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,030,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,220,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,760,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,770,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,450,000 تومان
توضیحات :