تور پوکت بهار 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/25 ساعت حرکت: 21:45 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/04 ساعت حرکت: 09:30 ماهان
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,280,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,760,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,820,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,870,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,640,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,780,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,030,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,220,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,760,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,770,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,450,000 تومان
توضیحات :