تور پوکت+بانکوک 7 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/28 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/28 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,620,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,770,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,080,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,130,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,430,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,560,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,630,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,030,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,220,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,680,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,930,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,310,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,740,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری