تور پوکت بهار 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/08 ساعت حرکت: 21:45 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/16 ساعت حرکت: 09:30 ماهان
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,620,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,190,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,770,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  730,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,780,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,320,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,380,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری