تور پوکت 7شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/30 ساعت حرکت: 17:55 سلام ایر
 • IKA
 • HKT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/30 ساعت حرکت: 14:05 سلام ایر
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  318,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,100,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری