تور آنتالیا اسفند 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/19 ساعت حرکت: 02:15 کرندون
 • IKA
 • DNZ
مدت سفر : 03:45 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/25 ساعت حرکت: 21:00 کرندون
 • DNZ
 • IKA
مدت سفر : 03:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری