تور آنکارا 4شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/09 ساعت حرکت: 19:30 قشم ایر
 • IKA
 • ESB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/13 ساعت حرکت: 23:30 قشم ایر
 • ESB
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری