تور تفلیس 3شب فروردین 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

آفر ویژه
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,508,700 تومان 7,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,528,400 تومان 8,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,508,700 تومان 7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,180,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری