تور ماله نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/01 ساعت حرکت: 15:15 فلای دبی
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/06 ساعت حرکت: 23:40 فلای دبی
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  165,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  172,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  102,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  246,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  103,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  186,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  109,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  109,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  112,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  112,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  191,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  112,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  112,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  129,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  225,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  128,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  128,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  136,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  239,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  136,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  136,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  138,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  244,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  138,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  138,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  143,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  253,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  143,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  143,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  148,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  263,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  148,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  148,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  150,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  268,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  150,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  150,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  155,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  277,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  155,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  155,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  160,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  287,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  160,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  160,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  174,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  316,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  174,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  174,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  184,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  335,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  184,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  184,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  189,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  345,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  188,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  188,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  189,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  345,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  188,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  188,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  189,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  345,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  188,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  188,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  244,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  455,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  244,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  244,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  297,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  561,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  296,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  296,800,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری