تور ماله شهریور 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/09 ساعت حرکت: 00:45 فلای دبی
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/13 ساعت حرکت: 13:15 فلای دبی
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,130,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,740,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,760,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,710,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,320,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,710,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  125,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,130,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  140,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,470,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  142,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,970,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری