تور تفلیس 7 شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/10 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/17 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری