تور ایروان 4 شب ( پرواز فلای آرنا) پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/24 ساعت حرکت: 13:05 فلای آرنا
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/17 ساعت حرکت: 11:30 فلای آرنا
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان