تور تفلیس 4 شب زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/18 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/22 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000 تومان
توضیحات :