تور تفلیس 4 شب زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/27 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/01 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :