تور مسقط 3 شب نوروزی 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 08:40 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 04:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/06 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 04:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری