تور مسقط 10 شب نوروز 1402 از تهران

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/26 ساعت حرکت: 07:45 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/07 ساعت حرکت: 18:30 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  187,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری