تور آنتالیا نوروز 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Lara
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :