تور آنتالیا بهار 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  182,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری