تور مسقط 3 شب نوروز 1402 از تهران

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/11 ساعت حرکت: 07:45 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/15 ساعت حرکت: 18:30 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  452,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری