تور دبی 4شب زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/19 ساعت حرکت: 18:00 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/22 ساعت حرکت: 12:00 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  282,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات : ترانسفر ندارد
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,410,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری