تور کیش 2 شب بهمن 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/07 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • THR
 • KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/11/09 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • KIH
 • THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  3,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,880,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,215,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,115,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,645,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,545,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,675,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,945,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,575,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,865,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,765,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,125,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,025,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,235,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,585,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,775,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,485,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,975,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,875,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,015,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,915,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,335,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,045,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,238,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,295,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری