تور کیش 2 شب بهمن 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/06 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • THR
 • KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/11/08 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • KIH
 • THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  4,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,470,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,805,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,705,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,890,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,790,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,235,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,135,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,265,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,535,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,165,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,455,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,355,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,715,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,615,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,825,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,175,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,365,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,075,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,285,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,185,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,565,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,465,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,605,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,505,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,925,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,635,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,640,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,828,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,085,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,885,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,890,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری