تور کیش 2 شب بهمن 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/05 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • THR
 • KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/11/07 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • KIH
 • THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  4,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,680,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,015,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,915,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,750,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,445,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,345,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,475,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,745,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,375,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,665,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,565,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,925,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,825,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,035,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,385,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,575,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,285,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,395,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,775,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,675,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,815,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,715,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,135,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,845,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,038,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,295,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,095,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری