تور کیش 2 شب بهمن 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/04 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • THR
 • KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/11/06 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • KIH
 • THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  2,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  3,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  3,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,980,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,315,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,215,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,745,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,645,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,775,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,045,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,675,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,965,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,865,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,225,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,125,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,335,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,685,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,875,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,585,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,795,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,075,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,975,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,115,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,015,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,435,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,145,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,338,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,395,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,400,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری